TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP, AN VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Nghệ An, ngày 17  tháng 10 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

ĐỢT HỌC 2 HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2017  – 2018

 

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQP số 165/ QĐ ĐHV ban hành ngày 14/01/2014;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trung tâm GDQP, AN đợt học 2 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018;

Trung tâm GDQP, AN Vinh quyết định phát động phong trào thi đua trong đợt học với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- 100% sinh viên chấp hành tốt Nội quy, quy chế của Trung tâm.

- 100% sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua do Trung tâm GDQP -AN tổ chức.

- 100% sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện để đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1.  Thực hiện tốt tác phong trong quá trình học tập và rèn luyện, mang mặc trang phục đúng quy định, đeo phù hiệu đầy đủ.

2. Đi học chuyên cần, nghỉ học phải có giấy xin phép có xác nhận của đại đội trưởng và Ban giám đốc Trung tâm. Tuyệt đối không được rời khỏi Trung tâm khi chưa có sự đồng ý của các cấp quản lý.

3. Chấp hành tốt các chế độ trong ngày (Thức dậy đúng giờ, tham gia  tập thể dục sáng đầy đủ, tập trung đại đội trước giờ đi học, đi ăn nghiêm túc, có ý thức tự học tự quản trong quá trình học tập sinh hoạt tại Trung tâm)

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa như chương trình Hành quân rèn luyện, Chủ nhật Xanh và các chương trình giao lưu Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục Thể thao  do Trung tâm phát động.

5. Vệ sinh phòng ở và sắp xếp nội vụ đúng quy định, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong toàn khu vực Trung tâm.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác, tuyệt đối không bỏ gác, bỏ trực.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc phát động thi đua đợt học 2 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, đề nghị toàn thể sinh viên phối hợp hoạt động với Ban thi đua, đội Thanh niên xung kích, Ban chấp hành Liên chi đoàn và Chi đoàn Cán bộ để thực hiện tốt nội dung cuộc phát động này.

 

      T/M BAN THI ĐUA

              

 

 

 

Trung tá Nguyễn Đình Lưu

 

 

ĐẠI DIỆN CÁC ĐẠI ĐỘI KÍ CAM KẾT

 

TT

Đơn vị

Kí cam kết

Chứng nhận của BGĐ

 

1

 

Đại đội 8

 

 

 

 

 

2

 

Đại đội 9

 

 

 

 

3

 

Đại đội 10

 

 

 

 

4

 

Đại đội 11

 

 

 

 

5

 

Đại đội 12

 

 

 

 

6

 

Đại đội 13

 

 

7

Đại đội 14