Tổ Đường lối quân sự

Lê Duy Hiếu
Trần Văn Thông
Nguyễn Đình Lưu
Bùi Đức Công
Trần Văn Phú
Trần Văn Long
Nguyễn Minh Quyết
Nguyễn Phong Quang