Tổ Kỹ - Chiến thuật

Phạm Thế Dũng
Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Đình Phi
Đoàn Quang Dũng
Nguyễn Thế Tiến
Lưu Văn Mạnh
Đinh Thị Hải
Phan Duy Long
Nguyen Quoc Chien