.

Theo Quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Vinh đang tham gia bầu Hội đồng Trường Đại học Vinh

nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên, bao gồm:

1. TS. Nguyễn Ngọc Hiền (Chủ tịch Hội đồng); 

2. TS. Phạm Thị Bình (Thành viên đương nhiên);

3. Sinh viên Trần Thị Mai Trang (Thành viên đương nhiên);

4. PGS.TS. Mai Văn Trinh (Đại diện Bộ GD&ĐT) 

5. TS. Nguyễn Thị Kim Anh;

6. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng;

7. TS. Nguyễn Anh Chương (Thư ký Hội đồng trường);

8. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc;

9. PGS.TS. Nguyễn Hoa Du (Phó Chủ tịch Hội đồng trường);

10. TS. Phan Anh Phong;

11. TS. Trần Bá Tiến;

12. TS. Nguyễn Ánh Dương;

13. ThS. Nguyễn Hồng Soa;

14. ThS. Đậu Đăng Tuấn;

15. TS. Trịnh Xuân Hải (thành viên ngoài trường);

16. GS.TS. Trần Công Phong (thành viên ngoài trường);

17. Ông Phạm Quốc Quân (thành viên ngoài trường);

18. PGS.TS. Trần Quang Quý (thành viên ngoài trường);

19. GS.TS. Thái Văn Thành (Giám đốc Sở GD và ĐT Nghệ An)

 Ngày 02/7/2020, trong Hội nghị bàn về công tác tổ chức, cán bộ, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu PGS.TS. Nguyễn Hoa Du giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Nguyễn Anh Chương giữ chức vụ Thư ký Hội đồng trường.

Cán bộ, sinh viên chuyên ngành Trung tâm GD QP&AN tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự cho Hội nghị

bầu Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

                                                                                  (Nguồn: Đại học Vinh)