Tổ Hành chính

Trần Hữu Trí
Nguyễn Thị Đạm
Đặng Thị Ngọc
Nguyễn Thị Phượng
Bùi Trọng Dương
Nguyễn Đức Thông