Đây là một hoạt động hàng tháng của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh với mục tiêu làm sạch môi trường trong khuôn viên Trung tâm. Qua đó, tạo thói quen cho các sinh viên đang học tập tại đây về xây dựng và bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng nề nếp, nếp sống văn hóa cho sinh viên đang học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh.

Sau đây là một số hình ảnh về ngày “ Chủ nhật xanh” :

Bài và ảnh TTGDQP&AN