Hiện tại những sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định. Làm đơn xin xét tốt nghiệp gửi về Khoa Giáo dục quốc phòng thông qua đ/c Trợ lý Đào tạo trước ngày 25 tháng 5 năm 2013. Sau ngày 25/5/2013 Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.