chu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm GDQP - AN Vinh trực thuộc Trường Đại học Vinh, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

1.      Chức năng

Trung tâm GDQP – AN có những chức năng:

-          Thực hiện chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh có trình độ đại học

-          Giáo dục quốc phòng - an ninh cho người học để cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-          Một số dịch vụ khác liên quan đến quốc phòng - an ninh được Nhà trường cho phép.

-          Tham mưu cho cấp Uỷ Đảng và Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác quốc phòng - an ninh

2.      Nhiệm vụ

-          Trung tâm thực hiện quản lý tổ chức học tập, rèn luyện toàn diện người học về quốc phòng – an ninh theo quy định. Cụ thể:

-          Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-          Tiếp nhận sinh viên các khoa của Nhà trường và người học của đối tác; tổ chức học tập, rèn luyện phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trung tâm GDQP – AN Vinh. Tiến hành các thủ tục bàn giao đúng quy định về con người và kết quả học tập, rèn luyện cho đối tác khi kết thúc khóa học (đợt học).

-          Tổ chức dạy học kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp chửng chỉ theo quy định

-          Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, đổi mới phương pháp giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo về giáo dục quốc phòng – an ninh.

-          Tổ chức đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninh theo kế hoạch tuyển sinh của Trường

-          Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ được học tập nâng cao trình độ

-          Tổ chức, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên  Trung tâm; bảo đảm tốt các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của người học.

-          Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương, hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.