Tổ Đường lối quân sự

Lê Duy Hiếu
Trương Xuân Dũng
Trần Văn Thông
Phạm Đình Thắng
Nguyễn Đình Lưu
Bùi Đức Công
Trần Văn Long