Khoa Giáo viên

Trần Văn Thông
Lê Duy Hiếu
Trương Xuân Dũng
Phạm Đình Thắng
Trần Văn Long
Nguyễn Đình Lưu
Bùi Đức Công
Phạm Thế Dũng
Vương Đình Phi
Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Đình Phi
Đoàn Quang Dũng
Nguyễn Thế Tiến